นายพรเพชร  พรสยม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2566 โดยมีนายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นางสาวช่อผกา ชำนาญกุล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด ศึกษานทเศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีนายพรเพชร พรสยม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
ให้การตอนรับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสงคราม ค่ะ ที่ได้มอบทุนให้กับนร.ชั้นอนุบาล2-3 ค่ะ